گویند

نگو نیستم  تا دیگران گویند عاقبت دوست داشتن چنین است  نگو بی وفا بود  نه                      جبری در کار بود  دل            در ره عقل                                 بسوخت
/ 1 نظر / 14 بازدید
بهمن 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
دی 87
4 پست
آذر 87
3 پست
آبان 87
2 پست
بهمن 86
1 پست
تیر 86
1 پست
اسفند 85
6 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
5 پست
آذر 85
6 پست
آبان 85
6 پست
مهر 85
6 پست
شهریور 85
10 پست
مرداد 85
7 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
6 پست
بهمن 84
6 پست
دی 84
8 پست
آذر 84
4 پست
آبان 84
5 پست
مهر 84
18 پست
شهریور 84
22 پست
مرداد 84
13 پست
تیر 84
10 پست
خرداد 84
7 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
5 پست
آذر 83
3 پست
آبان 83
7 پست
مهر 83
6 پست
شهریور 83
18 پست
مرداد 83
14 پست
تیر 83
6 پست
عشق
1 پست
ماندن
1 پست
بودن
1 پست
رنگ
1 پست
خواب
1 پست
قلم
1 پست
غبار
1 پست
دوست
1 پست
باران
1 پست
رویا
1 پست
فردا
1 پست